در حال بارگذاری
دلیل این که صداها را زیادی بلند می شنوید به فرکانس ها مربوط می شود

دلیل این که صداها را زیادی بلند می شنوید به فرکانس ها مربوط می شود